menu

Vesmírne inšpirácie

2012/2019

Súbor malieb spoločne nazvaný Vesmírne inšpirácie odkazuje k univerzálnej téme vesmíru, galaxií a hviezd. Nové poznatky o vzdialených svetoch smeruje ľudstvo k aktívnemu objavovaniu vesmíru, k jeho možným prienikom do takéhoto priestoru. Naopak uvedomenie si limitovaného priestoru planéty Zem v kontexte s nekonečným priestorom zásadným spôsobom mení myslenie dnešného človeka. Maľby sú slobodnou interpretáciou týchto univerzálnych hodnôt, ich abstraktné formy asociujú tieto nekonečné priestory. Pre súbor malieb je dôležité aj poznanie tvorby talianskeho sochára Alberta Giacomettiho. Vo svojej tvorbe sa dotkol samotnej podstaty existencie človeka, jeho skeletové figúry akoby vykročili za poznaním základných zákonitostí života a vesmíru. Obrazy sú makrosvetom i mikrosvetom človeka, sú spojenými nádobami, pri ktorých si ľudstvo uvedomuje svoju pominuteľnosť a dočasnosť.

Bohunka Koklesová