menu

Tvorba z rokov 1973-1979

V roku 1972 postupne autor uzatvára túto kapitolu a upriamuje svoju pozornosť na témy, ktoré majú meditatívnejší charakter. Zmena charakteru Bačových diel súvisí najmä s novu životnou vitalitou autora (narodila som sa ja a môj brat Dalibor). Komorné maľby, ktoré vznikajú v skorých ranných hodinách, sú dielami nadväzujúcimi na základný výtvarný princíp Bačovej tvorby. A to na kombináciu kresby a maľby ako dvoch rovnocenných zložiek diela. Autor pridáva farebnosť, často tlmenú, neutrálnu a u viacerých diel volí aj monochromatickú maľbu. Novou umeleckou kvalitou Bačových diel je najmä „poézia“ názvov a ich „prepísanie“ do malieb: PAMÄTNÝ MÚR (1973), PRÍCHOD SKALY (1973), OZVENA (1974), STARÝ CINTORÍN (1974), KAMMENNÁ ZÁHRADKA (1974), PLÁVAJÚCE OSUDY (1974), STRÁŽCOVIA POKOJA (1974), DVA KAMENE
(1976), ROZHOVOR (1976), ZA MESTOM (1974), SKALKA (1976) a ďalšie. Názvy upriamujú pozornosť k zaznamenávaniu fragmentov prírody, krajiny, mesta. Na maľbách mnohé tieto detaily môžeme vnímať, ale dedičstvo silného figurálneho obdobia autora v rokoch predošlých zanechalo na maľbách po roku 1972 isté stopy. Autor prostredníctvom „refigurácie“, (opätovná analýza figúry), ukotvuje krajinu, polia, kamene medzi antropometrické fragmenty ľudského tela. Detaily tela figúry určujú hranice, budujú kompozíciu. Miestami sa fragmenty menia na organické úponky, na iných obrazoch pripomínajú tvary kostí. Do diel vnáša permanentné napätie medzi lyrickou abstrakciou tvarov a predmetnou pripomienkou figúry. Bača v tomto období neprekročil hranice abstraktného sveta. Väzba na predmetný svet bola preňho veľmi silná. Silná tak ako spomienka. V začiatkoch novej etapy svojho života myslí na minulosť, vracia sa do detstva, ku krajine, v ktorej žil.
V nadväznosti na maliarsku tvorbu Bača realizuje viacero gobelínov. KOMPOZÍCIA (1975, Majetok
SNG v Bratislave), METAMORFÓZY (1977 – 1979) patria k tým dielam, ktorými rozširuje výtvarné možnosti stvárnenia intímnych tém 70. rokov.
Výstava BOHUMIL BAČA, realizovaná v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave v roku 1976, bola prvou zásadnou autorskou prezentáciou autora. Výber prác z prelomu 60. a 70. rokov a prác realizovaných po roku 1972 znamenal nielen verejnú prezentáciu, ale aj istú konfrontáciu dvoch vývinových prúdov v Bačovej tvorbe. Výstava však obe línie odprezentovala ako jeden kompaktný celok.*

* Bohunka Koklesová : monografia-Bohumil Bača, tvorba & škola dizajnu rok 2007

Komb. tech. 45x62,3 cm Kombinovaná technika, 41 x 58 cm Kombinovaná technika, 61 x 43,5 cm Kombinovaná technika, 60 x 43,5 cm Kombinovaná technika, 62,3 x 45 cm. Kombinovaná technika, 62 x 44,5 cm Kombinovaná technika, 62,3 x 45 cm Kombinovaná technika, 62 x 44 cm Tkaný gobelín, 330 x 620 cm Tkaný gobelín, 330 x 620 cm