menu

Bohumil Bača - Znepokojenie
BOHUMIL BAČA – ZNEPOKOJENIE

Vernisáž: 5. 10. 2021, 12:00 hod.
Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Trvanie výstavy: 5. 10. – 26. 11. 2021
Kurátor: Ľuboš Lehocký


Bohumil Bača je už od čias svojho štúdia (1962 - 1968) na oddelení monumentálnej maľby u prof. Matejku na bratislavskej VŠVU osobitou a výraznou postavou slovenského umenia 2. polovice 20. storočia a súčasnosti. V korpuse autorovho diela nájdeme aj nezanedbateľné množstvo realizácií gobelínov, reliéfov, mozaík, ale aj ilustrácií, no jadrom a hlavnou, najmarkantnejšou sférou jeho umeleckého vyjadrenia, ktoré kontinuálne rozvíja od konca šesťdesiatych rokov 20. storočia podnes je maľba. V súvislosti s Bohumilom Bačom by však bolo neúplné hovoriť iba o maľbe bez upozornenia na jeho pozoruhodný kresliarsky prejav. Kresba je v autorovom diele permanentne prítomná a citeľná, často ovplyvňuje, dotvára či predurčuje aj celkový výraz jeho maliarskych diel.
Autorova maľba je vo všeobecnosti charakterizovaná okrem zdôraznenej kresbovej línie najmä expresivitou, akčným gestom, citovo vyhroteným maliarskym prednesom, dynamickým, razantným a spontánnym gestickým rukopisom, emotívnymi farebnými akordmi, osciláciou medzi figuratívnym, predmetným a abstraktným prejavom a s tým súvisiacim vlastným metaforicko-symbolickým významovým a motivickým znakovým repertoárom abstrahovaných figurálnych fragmentov, alebo iných motívov, ktoré majú základ v predmetnej skutočnosti. Na úrovni témy a obsahového zacielenia je pre Bohumila Baču príznačný autentický záujem o filozoficko-etické aspekty sveta a ľudského života, humanistická senzibilita, dôraz na nadčasové hodnoty, existenciálne otázky, ekologickú problematiku, inklinácia k introspekcii, ponor do vnútra človeka, ale aj záujem o nadosobné, univerzálne témy života a bytia. (K charakteristike a vývinu autorovej maliarskej tvorby pozri: Juríčková Božena: Bohumil Bača. Tvorba & Škola dizajnu, 2007, s. 9 - 25)

Výstava Znepokojenie predstavuje najmä autorovu doposiaľ nevystavovanú tvorbu z posledných dvoch rokov, ale aj výber starších, tematicky súvisiacich prác z posledného desaťročia, ktoré publikum taktiež uvidí prvýkrát. Tvorba Bohumila Baču predstavená na aktuálnej výstave v Galérii Sumec v Škole dizajnu je ovplyvnená najmä autorovým senzitívnym vnímaním globálnych kríz a jeho reflexiou postavenia pominuteľného človeka v univerze. Najmä v sérii prác vytvorených kombinovanou technikou na papieri z rokov 2020 - 2021 reflektuje autor prehlbujúce sa environmentálne problémy, s ktorými človek zápasí, jedným dychom ale treba dodať, že človek je zároveň aj ich najväčším pôvodcom. Bačovo umelecké stanovisko však nie je mentorské, neukazuje na vinníka a nepoučuje. Väčšmi si všíma možné fatálne dôsledky nášho deštrukčného správania a prostredníctvom dômyselne budovanej výrazovej pôsobnosti svojich diel vystihuje atmosféru znepokojenia nad deštrukciou, chaosom, rozvratom hodnôt a zánikom pôvodného poriadku, ktorý kontrastuje s harmóniou prítomnou v prírode.

V Bačových nových dielach sa objavuje štylizovaný a abstrahovaný, ale stále rozpoznateľný motív stromu, ktorý však ostáva osamotený, alebo sa zjavuje iba vo svojich fragmentoch. Príznačné sú tiež motívy kríža a abstrahovaných figurálnych fragmentov, ktoré sa môžu v spojení s motívmi Zeme javiť ako jej rozjatrené rany, jazvy alebo škrabance, pričom aj tu sa spod maľby, na jej povrchu, alebo priamo v jej “tele” objavuje kresba, ktorá nabáda publikum zbystriť pozornosť a zacieliť svoje vnímanie aj na detaily a vizuálne akcenty obrazu. Takto budované obrazové kompozície sa vyznačujú vizuálnou komplexnosťou, integritou a silným emocionálnym nábojom vyžarujúcim z celku i detailov jednotlivých diel.

Výstavu Znepokojenie možno vnímať ako obrazovú správu a úvahu umelca nad aktuálnym stavom ľudstva a planéty, ale aj nad perspektívou človeka ako individuálnej, cítiacej a mysliacej bytosti, ktorá tu dočasne prebýva. Znepokojenie, ktoré v dôsledku prežívaných kríz cítime, a ktoré Bohumil Bača subjektívne maliarsky reflektuje, sa pritom môže časom rozptýliť. Môže však aj narastať a premeniť sa na hrôzu. Je to v našich rukách.

Ľuboš Lehocký

_
Bohumil Bača, akad. maliar (*1943, Plavecký Mikuláš), študoval v rokoch 1962 – 1968 na oddelení monumentálnej maľby u prof. Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od ukončenia svojho štúdia podnes predstavil svoju tvorbu na desiatkach samostatných a kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a v zbierkach viacerých ďalších významných galerijných inštitúcií. V roku 1998 založil a v spolupráci s pedagógmi dlhodobo ako zriaďovateľ rozvíjal Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave, ktorá dnes nesie názov Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču.

*
FOTO
- vernisáž: Samuel Machala, Sofia Ester Bencsíková
- inštalácia: študenti/-tky II.F zo Školy dizajnu pod vedením Jakuba Čajka