menu

Zem ako súbor úvah v rozmeroch pokračujúcej celospoločenskej angažovanosti nad otáz
kami
ekológie, nad koexistenciou ľudstva s vesmírom, ale aj podpovrchové sondy k jej hybným
silám a zákonom. Hold majestátu Zeme i civilnejšie akordy domova, vzkriesenia melódie a vô

rodného poľa, raného detstva na Záhorí. Ale tiež hamletovské otázniky, vyjadrenie úzkosti
nad osudom planéty i života, pocity viny, memento strachu, výzva i varovanie – bolesť a slzy
v oku trpiacej a chorľavejúcej Zeme